Tüzüğümüz

UZAKTAN EĞİTİM FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Adı ve Merkezi

Madde 1- Federasyonun Adı          :UZAKTAN EĞİTİM FEDERASYONU

Federasyonun Merkezi                       :Çayırbaşı Caddesi Bahçelievler sitesi 2/9 Bağlıca Ankara

Federasyon Kısa ismi: UEF

 

Federasyonun Amacı

Madde 2- Kuruluş amaçları benzer olan eğitim ve dezavantajlı gruplar için kurulmuş dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak.

Eğitimin yaygınlaştırılması ve modernize edilerek günümüz teknolojilerine uyarlanması. uzaktan eğitim faaliyetlerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması.

Federasyonu Kuran dernekler :

 • Bağlıca Engeliler Eğitim ve Kalkındırma Derneği
 • Ankara İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği
 • Vaha Kişisel Gelişim Eğitim Derneği
 • Engelliler Kişisel ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği
 • Yunan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 • 1- Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak, uzaktan eğitimin modernizasyonu ve yaygınlığını sağlamak,
 • 2- uzaktan eğitimin geliştirilmesi için gerekli yazılım ve donanımların geliştirilmesini sağlamak,
 • 3- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • 4- Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
 • 5- Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Federasyon gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,
 • 6- Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,
 • 7- Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak,
 • 8- Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,
 • 9- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • 10- Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • 11- Gerekli izin alınarak, Federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 • 12- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak   çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • 13- Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
 • 14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • 15- Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • 16- Gerekli görülen yerlerde   temsilcilikler açmak,
 • 17- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda Konfederasyon kurmak veya kurulu bir Konfederasyona katılmak,
 • 18- Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • 19- Kurul Kararı alarak Konfederasyonlara üye olmak,

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik ve Koşulları

Madde 4 – Uzaktan Eğitim Federasyonun amacına uygun olan dernekler üye olma hakkına sahiptir. Üye özelliği taşımayan dernekler yada üyeler federasyona üye olamazlar.

Uzaktan eğitim federasyonuna üye olmak için federasyonun düzenli sürelerde açacağı “Uzaktan eğitimin modernizasyonu ve standartları” eğitimini alıp başarı ile bitiren tüzel kişiler Federasyona üye olabilir yada yönetiminde yer alabilirler. Kuruluş aşaması ve ondan sonraki 3 aylık sürede üye olan kişilerde bu şart aranmaz. Bu süreden sonraki üyeliklerde mutlaka eğitimi alıp başarı ile bitirdiğini gösterir Uzaktan Eğitim Federasyonu “Uzaktan eğitimin modernizasyon standartları” sertifikası olmadan üye olunmaz.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek yada tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Üyeliği kabul edilmeyen kişilere üyelik reddi nedenleri bildirilmez.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

 

 • 1- Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • 2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • 3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 • 4- Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.
 • 5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 • 6- Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir.

 

Genel kurulun vereceği karar kesindir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelerin Hakları

Madde 6- Her üyenin;

Federasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Federasyon Üyelerinden giriş ve yıllık aidat genel kurul tarafından belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Federasyon tüzüğüne uymak ve federasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar & Federasyon Organları

Madde 8- Federasyonun Zorunlu Organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetim kurulu,

Disiplin Kurulu

 

Madde 9Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul ilanda belirtilen mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel Kurula katılacak delegeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler ve toplantı yeter sayısı sağlanmış ise başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar kâtip seçilerek Kongre Divanı oluşturulur. Toplantının yönetim Divan Başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ile imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Kurucu dernek başkanları doğal delegedir.

 

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul 3 yılda bir MAYIS ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı   yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

 • 1- Federasyon organlarının seçilmesi,
 • 2- Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
 • 3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 • 4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • 5- Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 • 6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 • 7- Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • 8- Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • 9- Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • 10- Federasyonun Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • 11- Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • 12- Federasyonun fesih edilmesi,
 • 13- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • 14- Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 • 15- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • 16- Federasyon gerekli görülmesi halinde istediği il ve ilçede temsilcilik açar.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkiler

Yönetim kurulu ( 5 )beş   asıl ve ( 5 ) yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, 2 başkan yardımcısı, sekreter, sayman‘ı belirler. Yönetim Kurulunda 2 başkan yardımcısından oluşur.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

 • 1- Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • 2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • 3- Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • 4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • 5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • 6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • 7- Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,   toplandığında genel kurula sunmak,
 • 8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • 9- Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • 10- Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • 11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri   yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • 12- “eğitimin modernizasyon standartları” eğitimini 3 ayda 1 açarak web sitesinden duyurulmasını sağlamak,

 

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 11-

 

Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

 

Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

 

Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

 

Federasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

 

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

 

Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

 

Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

 

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

 

Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. 

Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 12-

 

Denetleme Kurulu

 

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

 

Federasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

 

Denetim kurulu   üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Disiplin Kurulu

 

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

 

Federasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için üyelerin ve derneklerin denetlenmesini sağlarlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Federasyonun Gelirleri

Madde 13- Madde Federasyonun Gelir Kaynakları

Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

 • 1- Üye aidatı: Federasyon gelirlerini projelerden elde edeceği için üyelerinden üyelik aidatı toplamaz.
 • 2- Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,
 • 3- Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • 4- Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
 • 5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 • 6- Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • 7- Ticari firmalarla yapacağı ticari anlaşma gelirleri.
 • 8- Diğer gelirler.

Madde 14-Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Federasyon gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 15- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Federasyonun İç Denetimi

Madde 16- Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Federasyonun Feshi ve Tasfiye

Madde 17- Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

Fesih halinde federasyonun tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun üye derneklerimize devredilir.

 

Bu Federasyonların para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

Lokal ve Tesis Açma

Madde 18- Federasyon, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 

 

Sandık Kurma

Madde 19- Federasyon sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 20- Federasyon, mevzuat doğrultusunda tutması gereken Üye Kayıt, Karar, İşletme Hesabı,   Demirbaş Eşya, Ayındı Belgesi Kayıt   ve Evrak Kayıt defterleri tutar.

 

Madde 21-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *